INFORMACE PRO STUDUJÍCÍ ČI ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ BYLI FYZICKY A/NEBO PSYCHICKY ZASAŽENI PROSINCOVOU UDÁLOSTÍ

Na Centrum Paluba FF UK se nově může obracet kdokoli, kdo byl fyzicky a/nebo psychicky zasažen prosincovou událostí a domnívá se, že tato skutečnost může ovlivnit studium a obecně jeho zapojení se do akademického života (vč. různých akcí pořádaných fakultou a univerzitou), příp. si zatím není jistý, zda bude potřeba něco řešit. Dále mohou centrum kontaktovat zaměstnanci či vedoucí základních součástí či děkanátních oddělení, kteří s těmito lidmi pracují.

Kontaktní osobou pro zasažené studující i zaměstnance je Mgr. Kateřina Holubová. Řešení potřeb bude následně koordinováno s týmem Centra Paluba.

Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

Oblasti podpory

  • Zjištění aktuálních potřeb zasažených studujících a zaměstnanců souvisejících se zapojením do výuky a obecně akademického života a konzultace k řešení těchto potřeb (probrání různých možností studia na FF UK dle současných pravidel, práv a povinností studujících, návrhy na opatření, modifikace), vč. technického a technologického poradenství (např. hybridní výuka) a řešení bezbariérovosti.
    Podpora může být jednorázová nebo opakovaná a dlouhodobá (po dobu několika týdnů, celý semestr či po celou dobu studia studujícího).
  • Půjčování pomůcek studujícím i zaměstnancům (kamery, mikrofony, tablety, diktafony atd.).
  • Funkční diagnostiky u studujících, kteří budou potřebovat další opatření kromě současných, které byly nastaveny plošně pro všechny studující.
    Pozn.: Zda bude potřeba provést funkční diagnostiku, bude záležet na mnoha faktorech. Doporučujeme si nejdříve domluvit konzultaci u Mgr. Kateřiny Holubové (kontakt).
    • Funkční diagnostika probíhá formou rozhovoru s odborným pracovníkem (pracovníkem Centra Paluba FF UK), jehož cílem je identifikovat aktuální potřeby, příp. omezení související se zapojením do studia. Výstupem diagnostiky je návrh podpůrných opatření, která lze využít.
  • Podpora zasažených studujících, kteří mají další specifické potřeby nesouvisející se střelbou (např. potřeby související se sluchem, zrakem, hybností, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení, původně diagnostikované psychické onemocnění…) a podpora zaměstnanců, kteří s těmito studujícími pracují.

Psychologická pomoc

Centrum Paluba FF UK neslouží k řešení bezodkladných stavů vyžadujících okamžitou krizovou pomoc, ani jako psychologická poradna. Psychologické poradenství nabízí na fakultě Psychologická poradna FF UK. Na webové stránce poradny naleznete i kontakty na odbornou krizovou pomoc.

Poradenské služby na celouniverzitní úrovni nabízí i Centrum Carolina (níže odkaz na web, doporučujeme rozkliknout v submenu „Poradny Centra Carolina“).