Evidence SSP

Níže jsou informace zejm. pro studenty se specifickými potřebami nesouvisejících se střelbou.

Pro studující, kteří byli fyzicky a/nebo psychicky zasaženi prosincovou událostí: Pokud váš stav ovlivňuje (nebo se domníváte, že by mohl ovlivnit) studium, doporučujeme nejprve kontaktovat Mgr. Kateřinu Holubovou (kontakt) a domluvit si konzultaci. Ve většině případů nebude evidence potřeba.

POTŘEBNÉ KROKY K EVIDENCI

1. Absolvovat funkční diagnostiku

Nejprve je potřeba kontaktovat jakéhokoli funkčního diagnostika ze seznamu (viz tlačítko), jenž má u sebe uvedenu oblast specifických potřeb, kterou potřebujete řešit.

  • Doporučujeme si vybrat funkční diagnostiky z FF UK, protože často znají prostředí fakulty, mohou mít zkušeností s danými studijními programy. Můžete si ale vybrat i kohokoli jiného.

  • Pokud máte více specifických potřeb, doporučujeme kontaktovat diagnostika zaměřujícího se na tu oblast specifických potřeb, která dle vašeho názoru bude nejvíce ovlivňovat studium. Do mailu, prosím, uveďte, že máte specifických potřeb více, aby o tom byl diagnostik předem informován a mohl se případně domluvit na spolupráci s dalším diagnostikem.

2. Spojit se s kontaktní osobou na FF UK

Až bude mít vyhotovenou funkční diagnostiku, napíšete své kontaktní osobě na FF UK.

  • Je možné, že bude vámi vybraný funkční diagnostik ta stejná osoba jako vaše kontaktní osoba. V tom případě se na dalším postupu domluvíte hned po funkční diagnostice.

PROČ JE DŮLEŽITÁ EVIDENCE STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI STUDIJNÍMI POTŘEBAMI

Student se zdravotním znevýhodněním může využívat modifikací forem a obsahu studia včetně úprav atestací pouze, je-li jako student se speciálními studijními potřebami evidován.

Vzhledem ke způsobu, jakým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2012 zohledňuje speciální vzdělávací potřeby studentů vysokých škol a podporuje rovné studijní šance všech studentů, je nezbytné, aby škola doložila potřebu i formy úprav studia u každého takového studenta. Na zvýšené nároky studenta se speciálními studijními potřebami totiž poskytuje MŠMT navýšené finanční prostředky. Škola přitom musí respektovat nastavená pravidla MŠMT(Překlad do českého znakového jazyka)

Může se stát, že student se speciálními studijními potřebami dojde k závěru, že se pokusí zvládnout studium bez jakýchkoli modifikací. Pokládáme toto jeho rozhodnutí za chvályhodné, bez vynaložení velké míry vlastního úsilí totiž není možné studium na FF UK úspěšně absolvovat. Nicméně samotný student nemusí dopředu plně znát všechny požadavky studia, takže ani nemusí dobře odhadnout, kde mohou nastat kolizní místa a úskalí pro jeho úspěšné studium. Proto je žádoucí, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky… Pokud následně v průběhu studia nenarazí student na překážky, které by mu znesnadňovaly plnění povinností, včetně atestací, je to jen dobře.

Pokud dojde u neevidovaného studenta k problému, který bude potřeba řešit, je možné se evidovat dodatečně. Musí se však počítat s tím, že proces evidence nějakou dobu potrvá a potřebná opatření či modifikace se nemusí zajistit včas. (Překlad do českého znakového jazyka)

Někteří studenti mohou mít obavy, že údaje o jejich zdravotním problému se stanou veřejnou informací a že mu tak znesnadní absolvování studia. Okruh osob, které mají na fakultě přístup ke všem informacím, je velmi omezený (pouze kontaktní osoba, odborník provádějící funkční diagnostiku, vedení studijního oddělení); další osoby (především vyučující) mají přístup pouze k výstupům diagnostiky, pokud je student požádá o modifikaci. Samotný student rozhoduje o tom, zda údaje sdělí a v jaké míře.(Překlad do českého znakového jazyka)

Filozofická fakulta a její učitelé jsou vstřícně nakloněni studentům se speciálními studijními potřebami. Jsme rádi, že jejich počty v posledních letech narůstají. Na druhé straně očekáváme stejnou vstřícnost i od studentů. Je totiž nejen v jejich prospěch, ale i ve prospěch dalších studentů. (Překlad do českého znakového jazyka)