Pro vyučující

(stránka je ve výstavbě)

Všichni studenti, včetně studentů se specifickými potřebami, mají právo na plnohodnotné zapojení do dění ve výuce. Za tuto skutečnost je zodpovědný pedagog.

Student má zodpovědnost za informování pedagoga o svých specifických potřebách a o tom, co by pro plnohodnotné zapojení do výuky potřeboval. O způsobu informování rozhoduje student sám – buď může informace o svých specifických potřebách sdělit pedagogovi sám, nebo se domluví se svou kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami na jiném postupu.

Služby pro studenty

Aby se student se speciálními vzdělávacími potřebami mohl úspěšně zapojit do akademického života, je nezbytné poskytnout mu podpůrné služby, na které má zákonný nárok. Nárok studenta na služby vzniká, pokud je jako student se speciálními vzdělávacími potřebami evidován v Studijním informačním systému. K evidenci je nutný písemný souhlas studenta a funkční diagnostika (posudek odborného pracoviště vyhotovený na předepsaném formuláři, který identifikuje potřeby studenta a navrhuje postupy k jejich naplnění).

Jestliže student požaduje od pedagoga modifikaci studia, musí ho s funkční diagnostikou, popř. alespoň její relevantní částí, seznámit. Pokud student žádné podmínky pro naplnění svých potřeb nevyžaduje, funkční diagnostiku předkládat nemusí.

Je třeba mít na paměti, že potřeby studentů se stejnou oblastí specifických potřeb mohou být různé (např. ne všichni nedoslýchaví studenti využívají simultánní přepis mluvené češtiny) a že se během studia mohou měnit (např. student, který nastupuje do prvního ročníku jako slabozraký s progresivní zrakovou vadou, může studium ukončovat jako zcela nevidomý). Témuž studentovi mohou v různých předmětech pomáhat jiné kompenzační postupy, na různé předměty si může objednat různé služby. Ke každému studentovi je proto nutné přistupovat individuálně a respektovat jeho rozhodnutí ohledně způsobu naplnění jeho sspecifických potřeb.

Odměna za modifikaci studia

Za čas a úsilí, které pedagog věnuje přípravě výuky nad rámec toho, co by dělal, kdyby ve výuce žádný student se specifickými potřebami nebyl (např. přípravy pro tlumočníka/přepisovatele, kontrola zápisu, nadstandardní konzultace, doučování), náleží učiteli odměna vyplácená z fakultních finančních prostředků určených na studium studentů se specifickými potřebami.

Na konci každého semestru rozesílají kontaktní osoby vedoucím základních součástí mail s prosbou o zaslání výkazů.