Lidé na Palubě (kontaktní osoby)

Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

Vystudovala jsem ergoterapii na 1. LF UK, psychologii a češtinu v komunikaci neslyšících (lingvistický modul) na FF UK. V ergoterapii jsem se specializovala na diagnostiku a neurorehabilitaci u pacientů po získaném poškození mozku a na psychogenní poruchy hybnosti. V současné době kromě Centra Paluba na FF UK pracuji i v Centru Carolina jako koordinátorka podpory pro neslyšící a nedoslýchavé studenty Univerzity Karlovy (NaNUK). Několik hodin týdně pracuji též jako psycholog SPC pro děti se sluchovým postižením, poruchou mentálního intelektu a vadami řeči. V rámci pracovní skupiny v Amsterdamu působím i jako neurolingvista-diagnostik a věnuji se jazykovým poruchám v mluvených a znakových jazycích.

PhDr. David Čáp, Ph.D.
david.cap@ff.cuni.cz

Vystudoval jsem speciální pedagogiku na PedF UK a následně psychologii na FF UK. Pracoval jsem ve středisku výchovné péče s dětmi s problematickým chováním a jejich rodinami, ale mám i zkušenost s prací s lidmi bez přístřeší a nezletilými cizinci bez doprovodu. Doktorské studium jsem absolvoval na katedře psychologie FF UK. Zároveň od roku 2013 poskytuji podporu studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na FF UK. Mimo univerzitu poskytuji psychologické poradenství v soukromé praxi a vedu programy zvládání vzteku pro původce domácího násilí. 

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
veronika.sporclova@ff.cuni.cz

V rámci magisterského studia jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, kde jsem také získala doktorát z klinické psychologie. Zabývám se převážně dětskou psychologií. V NAUTIS pracuji od roku 2005, z toho déle než deset let se věnuji psychodiagnostice dětí a dospívajících, u kterých je podezření na poruchu z okruhu autistického spektra. Působím také jako školní psycholog a vedoucí školního poradenského pracoviště na běžné ZŠ v blízkosti Prahy. Své zkušenosti a vědomosti se snažím předávat i studentům jednooborové psychologie Filozofické fakulty na Univerzitě Karlově.