Nové Opatření děkana: infografiky

Čl. 2
Minimální počty kreditů v rámci bakalářských a magisterských studijních programů

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 2 odst a)

Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího ročníku studia stanovené čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále také jen „Pravidla“) se pro studenty vymezené v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření mění takto:

a) ve studijním programu bakalářském se standardní dobou studia tři roky je nutné získat:

i. pro zápis do druhého ročníku 0 kreditů,
ii. pro zápis do třetího ročníku 50 kreditů,
iii. pro zápis do čtvrtého ročníku 90 kreditů,
iv. pro zápis do pátého ročníku 120 kreditů,
v. pro zápis do šestého ročníku 150 kreditů,
vi. pro zápis do sedmého ročníku 180 kreditů;

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 2 odst b)

Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího ročníku studia stanovené čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále také jen „Pravidla“) se pro studenty vymezené v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření mění takto:

b) ve studijním programu magisterském navazujícím na bakalářský studijní program se standardní dobou studia dva roky je nutné získat:

i. pro zápis do druhého ročníku 0 kreditů,
ii. pro zápis do třetího ročníku 40 kreditů,
iii. pro zápis do čtvrtého ročníku 60 kreditů,
iv. pro zápis do pátého ročníku 90 kreditů,
v. pro zápis do šestého ročníku 120 kreditů;

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 2 odst c)

Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího ročníku studia stanovené čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále také jen „Pravidla“) se pro studenty vymezené v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření mění takto:

c) ve studijním programu magisterském navazujícím na bakalářský studijní program se standardní dobou studia tři roky je nutné získat:

i. pro zápis do druhého ročníku 0 kreditů,
ii. pro zápis do třetího ročníku 40 kreditů,
iii. pro zápis do čtvrtého ročníku 60 kreditů,
iv. pro zápis do pátého ročníku 90 kreditů,
v. pro zápis do šestého ročníku 120 kreditů,
vi. pro zápis do sedmého ročníku 150 kreditů;

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 2 odst d)

Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího ročníku studia stanovené čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále také jen „Pravidla“) se pro studenty vymezené v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření mění takto:

d) ve studijním programu magisterském nenavazujícím na bakalářský studijní program se standardní dobou studia pět let je nutné získat:

i. pro zápis do druhého ročníku 0 kreditů,
ii. pro zápis do třetího ročníku 60 kreditů,
iii. pro zápis do čtvrtého ročníku 90 kreditů,
iv. pro zápis do pátého ročníku 120 kreditů,
v. pro zápis do šestého ročníku 150 kreditů,
vi. pro zápis do sedmého ročníku 180 kreditů,
vii. pro zápis do osmého ročníku 210 kreditů,
viii. pro zápis do devátého ročníku 240 kreditů,
ix. pro zápis do desátého ročníku 270 kreditů,
x. pro zápis do jedenáctého ročníku 300 kreditů.

Čl. 3
Lhůta pro splnění kontroly studia předmětu (atestace)

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 3 odst a)

Lhůta pro splnění kontroly studia předmětu (atestace) stanovená čl. 8 odst. 1 a 2 Pravidel se pro studenty vymezené v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření mění takto:

a) Zkoušku z předmětu zapsaného v akademickém roce 2022/2023 je možné složit nejpozději do konce akademického roku 2024/2025, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku. Zkoušku z předmětu zapsaného v akademickém roce 2023/2024 je možné složit nejpozději do konce akademického roku 2025/2026, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 3 odst b)

Lhůta pro splnění kontroly studia předmětu (atestace) stanovená čl. 8 odst. 1 a 2 Pravidel se pro studenty vymezené v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření mění takto:

b) V případě ostatních forem kontroly studia předmětů (atestací) je nutné tyto formy kontroly studia předmětů (atestace) vykonat do konce akademického roku 2024/2025, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Čl. 4
Změna způsobu provedení kontroly studia předmětu (atestace)

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 4 odst 1. a 2.

1. Způsob provedení kontroly studia předmětu (atestace) lze v akademickém roce 2023/2024 stanovit odlišně, než jak je uvedeno ve studijním informačním systému jednotlivých předmětů. V případě plnění kontroly studia předmětu (atestace) v akademickém roce 2024/2025 či později odpovídá způsob provedení kontroly studia předmětu (atestace) způsobu uvedenému ve studijním informačním systému u daného předmětu

2. Studenti musí být o změně dle odstavce 1 vyrozuměni prostřednictvím studijního informačního systému či jiným vhodným způsobem alespoň jeden týden před konáním kontroly studia předmětu (atestace). V opačném případě má student právo odstoupit od účasti na konání kontroly studia předmětu (atestace) bez propadnutí termínu.

Čl. 5
Vypsání a změna termínů konání kontroly studia předmětu (atestace)

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 5 odst. 1.

1. Termíny konání kontroly studia předmětu (atestace) lze v akademickém roce 2023/2024 vypsat ve lhůtě kratší, než je uvedeno v čl. 17 odst. 2 Pravidel.

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 5 odst. 2.

2. Termíny konání kontroly studia předmětu (atestace), které byly již vypsány ve studijním informačním systému, lze v akademickém roce 2023/2024 změnit. To platí i pro případy, kdy je student již ke kontrole studia předmětu (atestaci) přihlášen. Studenti musí být o této změně vyrozuměni prostřednictvím studijního informačního systému či jiným vhodným způsobem alespoň jeden týden před konáním kontroly studia předmětu (atestace). V opačném případě má student právo odstoupit od účasti na konání kontroly studia předmětu (atestace) bez propadnutí termínu.

Čl. 6
Změna termínu odevzdání závěrečných prací

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 6

Vedení katedry nebo ústavu může stanovit v akademickém roce 2023/2024 odlišný termín odevzdání závěrečných prací, a to ve lhůtě kratší, než jak je uvedeno v čl. 21 odst. 7 Pravidel. Tento termín musí být stanoven tak, aby byla dodržena lhůta pro zveřejnění závěrečné práce dle čl. 22 odst. 3 a 4 Pravidel.

Čl. 7
Individuální studijní plán

Klikněte zde pro rozbalení plného znění čl. 7

Student, kterému byl před dnem nabytí účinnosti tohoto opatření povolen individuální studijní plán dle čl. 18 odst. 7 písm. d) Pravidel, má právo požádat o jeho změnu či povolení nového individuálního studijního plánu ve smyslu tohoto opatření.