Kontaktní osoby pro studující se specifickými potřebami na FF UK

Pro neslyšící,
nedoslýchavé studující

vč. studujících s jinými potížemi se sluchem,
např. tinnitus

Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

Pro studující
s poruchou autistického spektra

Je možno konzultovat další kroky
i v případě podezření na PAS.

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
veronika.sporclova@ff.cuni.cz

Pro všechny ostatní studující se specifickými potřebami

… týkajících se zraku, motoriky, psychických potíží, ADHD, SPU, chronického onemocnění atd.

PhDr. David Čáp, Ph.D.
david.cap@ff.cuni.cz

CO DĚLÁ KONTAKTNÍ OSOBA?

Úkolem kontaktní osoby je kontaktovat studenta se speciálními studijními potřebami, zkoordinovat všechny potřebné aktivity, mezi které patří konzultace se studentem, komunikace se studijním oddělením, jednání s vyučujícími (v případě potřeby), předložení návrhu proděkance pro studijní záležitosti atd.

Kompletní seznam úkolů kontaktních osob naleznete zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-67.html

Péče fakulty se týká všech etap studia. Současně i zdravotní podmínky na straně studenta se mohou v průběhu studia měnit. Je proto žádoucí, aby i během studia byl student v kontaktu se svou kontaktní osobou tak, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.

V případě, že se v průběhu studia objeví nová závažná zdravotní okolnost, která studentovi zabraňuje v plnění studijních povinností, je žádoucí, aby se neprodleně obrátil na svou kontaktní osobu. (Překlad do českého znakového jazyka)