Objednávání a rušení služeb (tlumočení / přepisu)

Objednávání služeb 

Kdo služby objednává?

Na pravidelnou výuku dle rozvrhu, mimořádné přednášky/semináře, kterých se chce zúčastnit individuálně, náhradní výuky, exkurze, zkoušky, imatrikulace, promoce, konzultace s učitelem, návštěvu studijního oddělení apod. objednává služby neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student, kterému je konkrétní služba určena, a to na základě svých komunikačních preferencí podložených funkční diagnostikou.

Na akce určené neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK bez ohledu na ročník a studijní obor, či na akce určené veřejnosti objednává služby osoba za akci zodpovědná. Jedná se např. o veřejné přednášky, dny otevřených dveří, přijímací zkoušky, zápis nově přijatých studentů.

Kde služby objednat?

U koordinátorky služeb Mgr. Petry Slánské Bímové (Petra.Slanskabimova@ff.cuni.cz).

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

  • název / stručný popis akce, na kterou službu objednáváte,
  • přesný čas (od kdy do kdy),
  • datum,
  • místo
  • jméno vyučujícího + kontakt.

např.: zkouška ze Struktury a fungování znakového jazyka, 6. 6. 2015, 9.00–10.30,
místnost P018, prof. Macurová – alena.macurova@ff.cuni.cz

Kdy služby objednat?

Služby je třeba objednat v dostatečném časovém předstihu.

Před začátkem semestru rozešle koordinátorka neslyšícím a nedoslýchavým studentům tabulku určenou pro objednávku služeb během pravidelné výuky podle rozvrhu a informuje o datu, do kterého je třeba tabulku poslat zpět vyplněnou.

Na akce mimo rozvrh, které souvisejí se studiem na FF UK (mimořádné přednášky, náhradní výuka, atestace, konzultace, imatrikulace a promoce apod.), je třeba objednat službu minimálně 5 pracovních dnů předem; na vícedenní akce (např. exkurze, konference) je třeba objednat službu minimálně 4 týdny předem.

Pokud někdo neobjedná službu řádně a včas, musí si být vědom rizika, že k realizaci služby nedojde (např. najít tlumočníka ze dne na den se nemusí vůbec podařit; tlumočník/přepisovatel/zapisovatel ani koordinátorka za to však nemohou nést zodpovědnost).

Jak probíhá vyřízení objednávky?

Koordinátorka přijme objednávku, rozešle poptávku a zajistí vykonavatele služby. Potom informuje všechny zúčastněné strany (studenta, pedagoga, organizátora akce apod.), jak a kým bude služba realizována, a také zprostředkuje kontaktní informace. Pokud pedagog / organizátor akce nemá se službami pro neslyšící a nedoslýchavé zkušenost, koordinátorka služeb mu poskytne potřebný informační servis. V případě, že si student přeje učitele oslovit a informovat sám, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi.

Rušení služeb

Služby se poskytují studentovi pouze v případě, že je na výuce či dané akci osobně přítomen. V případě nepřítomnosti studenta se všechny pro něj objednané služby (včetně zápisu) ruší. (Zápis za nepřítomnosti studenta probíhá pouze v případě, že slouží jako kompenzace, když se nezdaří zajistit řádně objednanou jinou službu.)

Kdo služby ruší?

Student,

  • když se nemůže dostavit na výuku/akci, na kterou si službu objednal.

Učitel,

  • když ruší svoji výuku, při níž jsou služby poskytovány.

Organizátor akce,

  • když ruší akci, na niž si služby objednal.

Jak a kdy služby zrušit?

Služby se ruší u koordinátorky služeb, a to co nejdříve po zjištění skutečností, které ke zrušení vedou.

V případě, že se služby ruší méně než 24 hodin před akcí, je nutné informovat nejen koordinátorku služeb, ale také toho, kdo službu vykonává (tj. tlumočníka, přepisovatele, zapisovatele), aby nedošlo k plýtvání časem a finančními prostředky (kontaktní údaje na tlumočníky/přepisovatele/zapisovatele mají příjemci služeb vždy po objednání a potvrzení služby k dispozici od koordinátorky služeb).

Vyvarujte se prosím častého, opakovaného rušení služeb „na poslední chvíli“, je to situace nepříjemná pro všechny strany z časových i finančních důvodů a byli bychom nuceni z ní vyvodit důsledky.

Koordinátorka služeb pro neslyšící
a nedoslýchavé studenty

Mgr. Petra Slánská Bímová
petra.slanskabimova@ff.cuni.cz